Ofte stilte spørsmål

Hvorfor ikke en del av Den norske kirke?
Vi ønsker å stå for det Den norske kirke har hatt som læregrunnlag siden reformasjonen. Den norske kirke har endret lære over de senere år. Siden vi tar den kirken på alvor med dens teologi, ledere og ordninger, så tenker vi det er mest redelig og konstruktivt å drive menighetsarbeide i regi av en kirke som kan videreføre klassisk lutherdom.

Hvorfor en ny kirke i Norge?
Det var av strategiske grunner behov for en luthersk kirke som sto for Bibelens ufeilbarlighet, og som på en raskere og mer effektiv måte kunne drive med menighetsplanting. Det er også behov for å stå i et internasjonalt kirkefellesskap med likesinnede kirker som inkluderer flere av de kirkene norsk misjon har plantet og arbeidet i, for eksempel i Bolivia, Peru, Kenya.

Hvorfor starte en ny menighet i en by der det er mange kristne menigheter fra før?
All forskning, og vår erfaring, viser at oppstart av ny menighet hjelper flere mennesker til gudstjeneste og er en effektiv måte å hjelpe mennesker å bli frelst på. Kristne som er opptatt av at andre mennesker skal bli frelst, har bare grunn til å glede seg over vår oppstart av ny kristen menighet på stedet.

Hvorfor starte en ny menighet i en by der det er få kristne menigheter fra før?
All forskning, og vår erfaring, viser at oppstart av ny menighet hjelper flere mennesker til gudstjeneste og er en effektiv måte å hjelpe mennesker å bli frelst på. Kristne som er opptatt av at andre mennesker skal bli frelst, har bare grunn til å glede seg over vår oppstart av ny kristen menighet på stedet.

Hvorfor liturgi?
Alle møter og alle gudstjenester har en form, enten en kaller det liturgi eller ikke. Det blir et mønster og en vanemåte å gjøre det på enten en innrømmer det eller ikke. Sammen med kristne før oss i nesten 2000 år erfarer vi velsignelsen av å bruke gjenomtenkte, bibelske ord i gudstjenesten. Ordene og liturgien har ofte dypere betydning enn det en får med seg første gang en er på besøk. Det kan lett bli grunt og pastorfokusert hvis pastor og møteleder skal finne på ordene som skal sies. Med liturgi blir det ofte tryggere for kirkefremmede å komme på besøk fordi en ser gangen i gudstjenesten, og kan forutsi hva som vil skje.

Hvorfor flergenerasjonsmenighet?
Bibelen beskriver menigheten som Kristi legeme. En menighet er ikke for enkeltgrupper, enten unge eller eldre, menn eller kvinner, syke eller friske. En bibelsk menighet er en storfamilie, et fellesskap for alle aldersgrupper. Det vil vi også være.

Hvorfor er pastortjenesten i Messiaskirken en farsoppgave?
Bibelen forteller oss at vi er skapt mannlig og kvinnelig i Guds bilde for å gjenspeile ulike sider av Gud. Bibelen er tydelig på at det er kun kvalifiserte menn som skal tale på menighetssamlingen. Dette er en del av det bibelske mysteriet vi frimodig fastholder fordi Gud er visere enn det vi er.

Hvorfor dåp med full neddykking?
Dåp på Jesu tid og i 1500 år var full neddykking både av voksne og spebarn. Vår dåp er derfor med full neddykking, om det ikke skulle være medisinske eller andre tungtveiende grunner for noe annet. Overøsing av vann på hodet tre ganger er likevel fullt gyldig dåp, men Luther minner oss om at det er noe galt i holdning hos foreldre og kirke hvis en ikke ønsker å ha dåpen på den klassiske, bibelske måten.

Hvorfor stå for Bibelens ufeilbarlighet?
Vårt utgangspunkt er å bruke Bibelen slik Jesus lærer oss det. Jesus snakker om Noah og vannflommen, Abraham og Jona som lå 3 dager i fiskens mage - og omtaler dem som historiske personer og historiske hendelser. Vi velger forholder oss til det gamle testamente som Guds ufeilbarlige ord slik Jesus har vist oss. Vi tror at evangeliene gjengir Jesu ord og handling på en rett måte. I evangeliene får vi høre at Jesus selv lover at Den Hellige Ånd skal minne disiplene om alt det Jesus hadde sagt, og dessuten undervise disiplene det som han ennå ikke hadde fått undervist dem. Derfor er det på grunn av vår tillit til Jesus at vi tror Han har makt til å gjøre disiplene til talerør for seg slik han har lovet. Det er derfor vi leser disiplenes/apostlenes ord som om Jesus selv har sagt dem. Og Jesu ord er ufeilbarlig.

Hvorfor vanlig vin og ugjæret brød?
Vårt ønske er å feire nattverd slik Jesus innstiftet den. Forskning viser ikke tilfeller av at tørrlagte alkoholikere sprekker ved bruk av vanlig vin til nattverd. Da ser vi ingen grunn til å betenke oss ved å bruke vanlig vin.
Ugjæret brød bruker vi fordi det var det de brukte under det påskemåltidet Jesus og disiplene hadde. Vårt brød er mel og vann som er blandet og stekt på oblatbakeriet på Lovisenberg.